1966 - 2016

Prezentace padesátileté historie unikátní akce zaměřené na prezentaci keramiky, na níž se váže osmiletý primární výzkum historie a současnosti sympozia. Prezentaci zajišťuje Uměleckoprůmyslové museum v Praze společně se členy Sdružení výtvarných umělců keramiků, z. s., pod vedením pracovnice UPM Dity Hálové. Uměleckoprůmyslové museum se podílelo na jednotlivých ročnících sympozia od jeho vzniku a jeho zaměstnanci byli členy organizačních výboru (Karel Hetteš, Dagmar Tučná, Jana Kybalová, Jana Horneková, Milan Hlaveš a Dita Hálová). Sdružení výtvarných umělců keramiků, z. s., se stalo zakládajícím členem nástupnické organizace po změně legislativy v roce 1999 - Mezinárodní sympozium keramiky, o. p. s.

Tento projekt zaměřený na mapování a zhodnocení Mezinárodního sympozia keramiky měl již výstupy monografických výstav dvou spoluzakladatelů sympozia Pravoslava Rady (2011) a Václava Šeráka (2014, 2017) s výstavními katalogy. Uspořádaly se společně rovněž monografické výstavy Jindřišky Radové k 90. narozeninám (2015, 2016), která od založení byla členkou organizačních výborů a dění na sympoziích dokumentovala v prvních dekádách. Vznikla webová prezentace tvorby Václava Šeráka a připravuje se webová prezentace tvorby třetího ze zakladatelů Lubora Těhníka. Poté začne práce na zpřístupnění tvorby čtvrtého ze zakladatelů - Bohumila Dobiáše ml., V roce 2015 proběhla výstava doplněná katalogem Miroslava Olivy, jehož osobnost s je pevně spjata s jihočeskou Bechyní a sympoziem (2015). Nejen za účelem zmapování několika uměleckých generací vzešlých z keramické školy vznikl výstavní projekt Fenomén B uskutečněný s Alšovou jihočeskou galerií a Střední uměleckoprůmyslovou školou Bechyně v roce 2014. Hlavním výstupem projektu je plánované souborné vydání výsledků všech 27 sympozií v několika monografických publikacích obsahujících autorské medailony a současnou reflexi dobové mezinárodní tvorby deklarovanou na výstupech sympozií, z níž první část, zaměřená na kolekci sympoziální tvorby ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, se dokončuje.

Projekt vzniká jako součást vědeckovýzkumné koncepce Uměleckoprůmyslového musea zaměřeného na mapování současného designu (Uměleckoprůmyslové museum v Praze je výzkumnou organizací ve smyslu zákona č. 110/2009 Sb.) od roku 2012.

Více se dozvíte průběžně na níže uvedených stránkách.

Dita Hálová


W: www.upm.cz, www.artceramics.cz, www.ditahalova.cz, www.vaclavserak.com

FB: International Symposium of Ceramics Bechyně

Děkujeme za poskytnutí archivních materiálů rodině Dobiášově a rodině Radově, Václavu Šerákovi, Miladě Těhníkové a dalším členům SVUK, kteří se sympozií účastnili.Mezinárodní sympozium 

keramiky

Bechyně

Na vlně zájmu po uskutečnění prvního sochařského sympozia, které zorganizoval Karl Prantl v roce 1959 v rakouském St. Margarethenu, se začala pořádat sympozia v dalších sochařských materiálech. Bylo jen otázkou, kdy a kde vznikne první keramické sympozium - díky sochaři-keramikovi Kurtu Ohnsorgovi se v roce 1963 konalo v tradičním centru keramiky v rakouském Gmundenu. V následujícím roce se ho zúčastnili Karel Nepraš, Zdeněk Sekal, Lubor Těhník a v roce 1965 na Těhníkův popud i Václav Šerák. Seznámil se zde s nově nastupující generací sochařů-keramiků, která aktivně přispěla k etablování volné plastiky v keramice jako samostatného sochařského materiálu. Pod vlivem sympozia v Gmundenu Václav Šerák a Lubor Těhník založili společně s Pravoslavem Radou a Bohumilem Dobiášem mladším v roce 1966 Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně (do roku 2000 nazývané také Intersympozium). Bechyňské sympozium je nejdéle kontinuálně existující sympozium na evropském kontinentě. Zaměřuje se na volnou plastiku z keramických hmot. Jeho šestadvaceti ročníky prošla evropská špička autorů - sochařů-keramiků, často členů prestižní asociace Académie Internationale de la Céramique, k významným účastníkům patří i tvůrčí a pedagogické osobnosti ze zámoří. Vzápětí po Bechyni vzniklo za přispění Peterise Martinsonse sympozium v lotyšské Rize a díky aktivitě Janose Probstnera pak i v maďarském Siklósi a Kecskemétu. Rozvoj sympozia v Kecskemétu podpořil Steve Mattisons pomocí svých zahraničních kontaktů. Další podobná sympozia vznikají, existují a zase zanikají nejen v Evropě. V Čechách je další stálicí Mezinárodní hrnkové sympozium pořádané společností Český porcelán, Dubí.

MSK - Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně / International symposium of ceramics Bechyně

MMK AJG - Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni / International museum of ceramics in Bechyně 

UPM - Uměleckoprůmyslové museum v Praze / Museum of Aplied Arts in Prague

International Symposium of Ceramics 

Bechyně

The wave of interest after the holding of the first sculpture symposium, organized by Karl Prantl in 1959 in St. Margarethen, Austria, led to symposiums being held for other sculpting materials. It was just a question of when and where the first ceramics symposium would take place. Thanks to the sculptor/ ceramics artist Kurt Ohnsorg, it was held in 1963 in Gmunden, Austria, a traditional center for ceramics. The following year, Karel Nepraš, Zdeněk Sekal, and Lubor Těhník participated there, and Václav Šerák also attended in 1965 at Těhník's suggestion. There he got to know the rising generation of sculptors and ceramics artists who contributed actively to the establishing of free sculpture in ceramics as an independent sculpting material. Under the influence of the symposium in Gmunden, in 1966 Václav Šerák and Lubor Těhník together with Pravoslav Rada and Bohumil Dobiáš, Jr., founded the International Symposium of Ceramics in Bechyně (until 2000 also called the Intersymposium). The symposium in Bechyně is the longest continually existing symposium on the European continent. Its focus is on free sculpture using ceramic materials. The 25 annual symposiums have attracted Europe's top sculptors and ceramics artists, many of whom have been members of the prestigious Académie Internationale de la Céramique, and among the important participants have been artists and teachers from overseas. Soon after Bechyně, Peteris Martinsons contributed towards starting a symposium in Riga, Latvia, and thanks to the activity of Janos Probstner, symposia were established in the Hungarian cities Siklós and Kecskemét. Steve Mattison supported the development of the symposium in Kecskemét with the help of his contacts abroad. Other similar symposiums have come and gone in Europe and elsewhere. Another long-standing event in the Czech Republic is the International Mug Symposium presented by the company Český porcelán in Dubí.

.